ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
++389 2 3214340
„50 Девизија“ бр.6, 1000 Скопје, Р. Македонија
contact@semejnamedicina.mednet.mk
      
Специјализација
  Курикулум за специјализација по семејна медицина
  Распоред на турнуси
  Одговорни ментори
  Генерација 2011-2014
 Модули
 
РАБОТИЛНИЦИ
РАСПОРЕД
Најава
Регистрација
 
ОГЛАСНИК
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЛИНКОВИ
Get Adobe Flash player
ЧЛЕНСТВО во здружение
Најава
Регистрација

 

  
ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
contact@semejnamedicina.mednet.mk
„50 Девизија“ бр.6, 1000 Скопје, Р. Македонија
++389 2 3214340
admin / webmail